Menu Sluiten

Ik denk rechts, kan ik dan op VolksLiga stemmen?

Ja. VolksLiga zal op economisch vlak nauwer bij conservatievere strekkingen aansluiten, hoewel het voor deze kiezers een uitdaging kan zijn om onze progressieve ethische standpunten te aanvaarden. Voor zowel het ethische als het economische gaan wij uit van ultieme zelfbeschikking. Ook immigratie is een thema waar we een heel ander standpunt over hebben, iets wat voor een ‘rechtse’ kiezer interessant is om door te nemen.

Politieke coördinaten van VolksLiga

De positie van VolksLiga is noch links noch rechts, maar zal op economisch vlak nauwer bij conservatievere partijen aansluiten en op ethisch vlak nauwer bij progressievere partijen. We bevinden ons in het paarse kwadrant van Het Political Compass, ontwikkeld door de organisatie One World Action. We staan afstandelijk tegenover alles wat autoritair (dwang) is en economisch links (overheidsingrijpen in de economie).

Partijen als Groen, PVDA en Sp.a bevinden zich onderin in het rode vlak, vlak bij de grens met het groene vlak. Zij zijn meer autoritair dan vrijheidsgezind, vanwege de hang naar zo veel mogelijk overheidsinmenging. Zij bevinden zich economisch links omwille van dezelfde reden.

Open VLD situeert zich in het groene vlak, dicht bij de grens met het paarse vlak. Economisch bewandelen zij nog steeds een vorm van de derde weg (een balans tussen overheidsingrijpen en vrij ondernemen), maar zijn wel meer vrijheidsgezind dan autoritair.

N-VA bevindt zich in de linkeronderhoek van het blauwe kwadrant, terwijl de partij ooit op ergens midden op de grens tussen het paarse en het blauwe vlak schipperde. Vlaams Belang situeert zich volgens ons recht boven de positie van N-VA richting het autoritaire, hoewel we moeten erkennen dat de partij ook vele verdoken libertarische (paarse) standpunten heeft. Deze wegen moeilijk op tegenover de verregaande progressieve standpunten die de partij koestert.

Hieronder een lege versie van het kompas.

VolksLiga staat voor absolute zelfbeschikking en stelt ieder individu gelijk voor de wet, ongeacht vermogen, afkomst of vaardigheden. Wij zijn niet racistisch, hebben geen vooroordelen of hangen een oubollig beeld aan van hoe u uw leven dient in te richten. Dat komt omdat het libertarisme van VolksLiga de absolute vrijheid van het individu nastreeft. Die vrijheid wordt op een natuurlijke manier door het eigendomsrecht afgebakend. Uw vrijheid stopt daar waar die van een ander begint. Daarom hebben we graag dat Justitie goed is uitgebouwd, met snelle en duidelijke rechtspraak zodat onze vrijheid geen lachertje wordt. Verder hanteren we geen uitzonderingen voor bepaalde groepen in de samenleving, omdat wij uitgaan van de handelingen van het individu.

VolksLiga vindt net als u dat de gewone man te veel en te hoge belastingen betalen. Om een wildgroei van belastingen tegen te gaan, willen we 1 allesomvattende belasting die duidelijk omschrijft waar uw inkomsten naartoe gaan. Tegelijkertijd is deze belasting laag genoeg zodat armoede wordt bestreden en u met uw grote uitgaven zoals huur, lening of dagelijkse boodschappen niet of minder in de problemen komt. En zodat uw koopkracht fundamenteel stijgt. Het eerlijkheidsprincipe is voor ons wel absoluut. Daarom streven we naar een vlaktaks die op geleidelijke wijze naar 10% van uw inkomen daalt. Daarnaast gooien we de fiscale achterpoortjes dicht en willen we dat de sterkste schouders zonder overgangsperiode 10% afdragen. Te veel, vindt u? Dit zal voor vele ondernemingen die momenteel hooguit 1% betalen inderdaad een zeer grote fiscale schok betekenen. Voor kleine zelfstandigen wordt dit echter een belastingvermindering van zomaar eventjes 60% (huidige vennootschapsbelasting 25%).

Een land op de rails als prioriteit nr. 1

Omdat België eigenlijk failliet is, moeten we overgaan tot een ambitieus plan om de overheidsactiva te verkopen. Dat wil zeggen dat we de staat moeten ontvetten, niet de burger. Door een kerntakendebat te voeren, houden de bevoegdheden over die écht tellen en waarin we écht investeren. Dat wil zeggen dat onze Justitie, veiligheid, onderwijs en dienstverlening voorrang dienen te krijgen. Deze oefening moet gebeuren voordat een communautaire oplossing zich aandient. Hoe meer de budgetten op orde kunnen zijn, hoe comfortabeler een nieuwe staatsstructuur op poten kan worden gezet. Maar welk pad bewandelen we dan?

Eerst en vooral wensen we een onafhankelijk planbureau dat alle partijprogramma’s en wetsvoorstellen financieel doorlicht. Hierbij wensen we ook alle communautaire thema’s op tafel leggen: de onafhankelijkheid van Vlaanderen, confederalisme, een federale staat van 4 volwaardige deelstaten en een unitair België. Het resultaat van deze studie zou uitgebreid bij de bevolking aan bod moeten komen, zodat het debat meerlagig en door een breder aandeel van de bevolking kan worden gevoerd. Op deze manier onttrekken we de discussie van de politici. VolksLiga gaat voor de oplossing die het beste uitkomt voor het individu, maar zal daarin altijd rekening houden met een volksraadpleging. Welke oplossing er ook uit de bus komt, wenst VolksLiga dat Vlaanderen voor een verregaande samenwerking met Nederland kiest omwille van de economische kruisbestuiving en de culturele kansen.

Migratie

VolksLiga heet iedereen, ook de economische gelukzoeker, welkom. Maar voor we dat doen, dienen we de sociale zekerheid af te schermen. Het gebruik van de sociale zekerheid moet aan de nationaliteit worden gekoppeld. Nationaliteitsverwerving moet strenger dan vandaag. VolksLiga wenst een periode van 10 jaar in te voeren alvorens men de nationaliteit kan verwerven, ook voor EER-burgers. Dit maakt dat men 10 jaar moet wachten vooraleer men rechten geniet zoals verhoogde sociale tegemoetkomingen, uitkeringen of sociale huisvesting. Deze maatregel maakt dat de instroom van armoede automatisch zal opdrogen.

Kinderen in België geboren en leerplichtige kinderen van een andere nationaliteit krijgen wel kindergeld. Het kindergeld wordt hervormd en wordt gekoppeld aan een betaalmiddel met gebruiksbepalingen, zoals de maaltijdcheques.

Aan de Beneluxgrenzen wensen we ANPR-camera’s die geseinde voertuigen kunnen detecteren. Bij terrorisme moet de mogelijkheid bestaan om de grenzen af te sluiten.

Wist u dat?

Het conservatisme eigenlijk als een excuus voor overheidsingrijpen in uw leven wordt gebruikt? Volgens de ideologie, die onder meer binnen N-VA gedijt, is de mens niet individueel in staat om de juiste beslissingen te nemen zonder een bovengeschikte gemeenschap of vastgelegde traditionele waarden. Volgens de Vlaams-nationalistische partijen neemt een gemeenschapsproject altijd de beste beslissingen. In middens zoals het KVHV moeten instituten zoals de katholieke Kerk terug in aanzien winnen om deze traditionale waarden aan te vullen. Dit zorgt ervoor dat het individu ten dienste staat van een collectief en niet omgekeerd. Uw individuele keuze zal moeten passen binnen een omschreven ideeënwereld die niet noodzakelijk de uwe is. Concreet vertaalt zich dat in maatregelen die een vorm van samenleven bevorderen. Denk maar aan leuzes als “het gezin is de hoeksteen van de maatschappij” e.d. In een libertarische samenleving moet het individu de kans krijgen om zich niet te verbinden aan een collectivistisch project, maar houdt ieder individu zich aan het strafrecht als voorwaarde voor een leven in vrijheid.

Overtuigd?

Indien u ervan overtuigd bent dat de overheidsuitgaven helemaal ontsporen en dat de politiek naar de bevolking moet luisteren, dan is VolksLiga beste garantie hiervoor. Geef alvast een vind-ik-leuk op onze Facebookpagina om up-to-date te blijven.

Geef een reactie