Menu Sluiten

Ik ben links, kan ik dan op VolksLiga stemmen?

Ja, hoewel toch enkele intellectuele uitgangspunten van het socialisme overwonnen moeten worden om onze rode draad, het libertarisme, te omarmen. Er zijn twee doorslaggevende argumenten. Het ene en meest makkelijke is het ethische. Het andere is de moeilijkste en niet meteen het meest voor de hand liggende, namelijk het economische.

Politieke coördinaten van VolksLiga

De positie van VolksLiga is noch links noch rechts, maar zal op economisch vlak nauwer bij conservatievere partijen aansluiten en op ethisch vlak nauwer bij progressievere partijen. We bevinden ons in het paarse kwadrant van Het Politieke Compass, ontwikkeld door de organisatie One World Action. We staan afstandelijk tegenover alles wat autoritair (dwang) is en economisch links (overheidsingrijpen in de economie).

Partijen als Groen, PVDA en Sp.a bevinden zich onderin in het rode vlak, vlak bij de grens met het groene vlak. Zij zijn meer autoritair dan vrijheidsgezind, vanwege de hang naar zo veel mogelijk overheidsinmenging. Zij bevinden zich economisch links omwille van dezelfde reden.

Open VLD situeert zich in het groene vlak, dicht bij de grens met het paarse vlak. Economisch bewandelen zij nog steeds een vorm van de derde weg (een balans tussen overheidsingrijpen en vrij ondernemen), maar zijn wel meer vrijheidsgezind dan autoritair.

N-VA bevindt zich in de linkeronderhoek van het blauwe kwadrant, terwijl de partij ooit op ergens midden op de grens tussen het paarse en het blauwe vlak schipperde. Vlaams Belang situeert zich volgens ons recht boven de positie van N-VA richting het autoritaire, hoewel we moeten erkennen dat de partij ook vele verdoken libertarische (paarse) standpunten heeft. Deze wegen moeilijk op tegenover de verregaande progressieve standpunten die de partij koestert.

Hieronder een lege versie van het kompas.

VolksLiga staat voor absolute zelfbeschikking en stelt ieder individu gelijk voor de wet, ongeacht vermogen, afkomst of vaardigheden. Wij zijn niet racistisch, hebben geen vooroordelen of hangen een oubollig beeld aan van hoe u uw leven dient in te richten. Dat komt omdat het libertarisme van VolksLiga de absolute vrijheid van het individu nastreeft. Die vrijheid wordt op een natuurlijke manier door het eigendomsrecht afgebakend. Uw vrijheid stopt daar waar die van een ander begint. Daarom hebben we graag dat Justitie goed is uitgebouwd, met snelle en duidelijke rechtspraak zodat onze vrijheid geen lachertje wordt. Verder hanteren we geen wij-zijretoriek.

VolksLiga vindt net als u dat iedereen zijn eerlijke bijdrage aan de gemeenschap dient te leveren. Om een wildgroei van belastingen tegen te gaan, willen we 1 allesomvattende belasting die duidelijk omschrijft waar uw inkomsten naartoe gaan. Tegelijkertijd is deze belasting laag genoeg zodat armoede wordt bestreden en u met uw grote uitgaven zoals huur, lening of dagelijkse boodschappen niet of minder in de problemen komt. Het eerlijkheidsprincipe is voor ons wel absoluut. Daarom streven we naar een vlaktaks die op geleidelijke wijze naar 10% van uw inkomen daalt. Daarnaast gooien we de fiscale achterpoortjes dicht en willen we dat de sterkste schouders zonder overgangsperiode 10% afdragen. Te weinig, vindt u? Dit zal voor vele ondernemingen die momenteel hooguit 1% betalen een zeer grote fiscale schok betekenen. Voor kleine zelfstandigen wordt dit een belastingvermindering van zomaar eventjes 60% (huidige vennootschapsbelasting 25%). Bovendien is onze 10% meer dan hetgeen PVDA voorstelt.

Gelijke kansen voor iedereen

In Europese context kunnen we de BTW helaas niet afschaffen, maar een vermindering naar een basistarief van 15% is direct in te voeren. Ter compensatie van deze BTW-vermindering is een transactietaks van ten hoogste 1,5% gedeeld over de opdrachtgever en de begunstigde voor alle soorten verrichtingen en betalingen bespreekbaar. Dit op voorwaarde dat de overheid kleiner en efficiënter wordt. Indien deze inkomsten van die aard zijn dat ze meer dan voldoende zijn om een overheid te kunnen betalen, wordt een basisinkomen voor ons bespreekbaar. Met een basisinkomen, versterken we de overlevingskans van activiteiten die momenteel enkel via een subsidie kunnen overleven, omdat de mens de ruimte krijgt om het geld vrij te besteden aan de zaken die hij wil. Op deze manier staat individuele zelfontplooiing niet financieel in gevaar.

Echter, we blijven wel duidelijk: het kapitalistisch model waarop de economie vandaag draait is het beste model dat er bestaat. Het is het model dat ons de meeste kansen biedt en ons de grootste welvaart bezorgt. Er bestaan heel wat vooroordelen en taboes rond het begrip kapitalisme. Technologische en medische ontwikkelingen zouden er nooit op vooruit zijn gegaan zonder een winstmodel. De sociale “correcties” die we op de kap van de belastingbetaler invoeren, moeten tot het minimum worden beperkt. Bovendien mogen sociale correcties geen vestzak-broekzakoperatie zijn zoals dat nu het geval is. We zetten ons ook af tegen de beperkende controlestaat waar vele socialisten voor staan. Alle vormen van dwang vinden wij onaanvaardbaar.

Milieu

VolksLiga erkent dat de mens voor een groot stuk verantwoordelijk is voor de klimaatveranderingen, maar vindt wel dat de mens zich dient te schikken naar bepaalde geografische werkelijkheden. Gebieden die reeds te maken hebben met extreme weersomstandigheden zijn van nature uit minder geschikt om te wonen. Ook het feit dat de natuur zich continu aanpast en de omgeving herstructureert, is een feit waarmee een bevolking in volle ontwikkeling het soms moeilijk heeft. Dat is uiteraard geen excuus om helemaal geen maatregelen te nemen.

Er zijn misschien geen wetten die het weer kunnen veranderen. Allerminst lijkt ons de oplossing voor het milieu om de gewone man extra hard te gaan belasten. Wat we wel kunnen doen is het speelveld voor wetenschap en technologie zo breed mogelijk te maken door velerlei barrières neer te halen. Ook speelt de vrije markt een enorm belangrijke rol. Technologische oplossingen die goed ineensteken en die een revolutie kunnen veroorzaken in ons dagelijks leven moeten het levenslicht kúnnen zien. Vandaar dat het onverstandig en zelfs direct gevaarlijk is om overheden selecte verouderde oplossingen te laten subsidiëren omdat dit de gezonde marktwerking verstoort en de komst van nieuwe technologie bemoeilijkt.

Wij zijn overigens sterke voorstander van nucleaire technologie. Ongeveer een derde tot de helft van onze globale uitstoot wordt door energieproductie veroorzaakt, zoals vervuilende steen- of bruinkoolmijnen of gasinstallaties. De nieuwste generaties kern(fusie)energie zijn misschien wel duur om te bouwen, maar het terugverdieneffect is niet te overzien. Bovendien is de nieuwste nucleaire installatie erg veilig en praktisch afvalvrij. Het nucleaire afval op zich kan worden gerecycleerd, waardoor er geen enkele noodzaak meer ontstaat voor deponie. Het wordt tijd om de oogkleppen over kernenergie en kernfusie weg te nemen, maar tegelijk moeten we durven onze oude installaties in Doel en Tihange met deze nieuwe technologie te vervangen.

Wist u dat?

Socialisme als doelstelling heeft om het consumptiegedrag van de mens in te perken? Socialisme stelt alles ten behoeve van de gemeenschap, maar wenst deze gemeenschap nauwgezet te monitoren. Dit is de ‘maakbare samenleving’, het idee dat de samenleving kan worden gevormd volgens een bepaald ideaalbeeld. Hoewel het idee nobel lijkt, dient u niet te vergeten dat iedere mens van nature anders en dus ongelijk is. Aangezien socialisme de sociale situatie ijkt aan een gemiddelde (omdat iedereen gelijk zou zijn), krijgt iedereen dan ook hetzelfde pakket aan sociale correcties. Dit is fundamenteel fout. Een ongelijk individu zal andere behoeften hebben dan een individu dat deze correcties net niet nodig heeft. De doelstelling moet blijven dat iedereen geraakt waar hij moet geraken, ook al is dat pakket aan maatregelen anders dan bij iemand die het minder of niet nodig heeft.

Bilderesultat for socialism ladder equal

Overtuigd?

Indien u ervan overtuigd bent dat iedereen zijn eerlijke deel dient te betalen aan de gemeenschap, dan is VolksLiga de beste garantie hiervoor. Geef alvast een vind-ik-leuk op onze Facebookpagina om up-to-date te blijven.

Geef een reactie