Menu Sluiten

Vrije gezonde mensen in een vrij zorgsysteem

Een gezond mens in een gezond lichaam is de beste begintoestand voor een welvarende samenleving. Een sterk gezondheidsbeleid gaat dan ook hoofdzakelijk om het vertrouwen te schenken in degenen die de maatschappij gezonder maken. Een kwaliteitsvolle gezondheidszorg mag dan ook iets kosten. Het blijft evenwel de taak van een overheid om iedere burger voldoende, laagdrempelige toegang te geven tot een kwaliteitsvolle en waardige gezondheidszorg. Het systeem van het ziekenfonds waarbij iedere burger zich dient aan te sluiten is een goed systeem. Daarbij wenst VolksLiga wel dat de patiënt veel meer eisen aan zijn zorgtraject kan stellen dan enkel maar het standaardpakket. Gepersonaliseerde zorgtrajecten komen natuurlijk dan met een meerkost die de patiënt zelf draagt.

Er bestaan echter zorgtrajecten en medicatie die zo duur zijn dat onze overheid die principieel niet wil vergoeden. VolksLiga vindt dat moreel gezien verkeerd ten opzichte van de burger die het recht heeft om gezond te blijven. Onze overheid moet ongeacht het prijskaartje haar burgers beschermen. Als betaling kunnen er economische tegenprestaties opgelegd worden aan farmabedrijven die verder nog met ons land handel drijven. Dit moet los van de EU-28 kunnen.

We zijn voorstander van een betaalde gemeenschapsdienst voor uitkeringsgerechtigden en voor vrijwilligers die de zorgsector of de civiele bescherming willen bijstaan in crisissituaties of als ondersteunende werkkracht in noodlijdende sectoren. Uitkeringsgerechtigden zouden maximaal 8 uur per week hiervoor kunnen worden gemobiliseerd. Er wordt gekeken naar hun capaciteiten, interesses en behoeften.

Roesmiddelen

Ongezonde zaken verdienen ook een gezond beleid. Het beleid rond roesmiddelen is in Vlaanderen meer gericht op de algemene perceptie ervan dan op de werkelijke noden. Dat beleid is heel verkrampt en criminaliseert de gebruiker, terwijl die net nood heeft aan hulp. Roesmiddelen omvatten tabak, alcohol en drugs.

Opgelet! VolksLiga praat op geen enkele manier het overmatige gebruik van tabak, alcohol en drugs goed. Wij gaan ook niet in op de vraag van lobbygroepen om Cannabis of andere softdrugs neer te zetten als een gezond product. Wij zijn ons wel degelijk bewust van de schade die overmatig gebruik van deze producten met zich meebrengen.

We zetten in op een tweesporenbeleid, enerzijds decriminalisering en responsabilisering, anderzijds preventie.

Decriminalisering & responsabilisering

We schaffen de hoge accijnzen op tabak en alcohol af. Voor ons lost het duurder maken van deze middelen niets fundamenteels op voor de volksgezondheid, maar we laten de ziekenfondsen strenger optreden door verslaafden een hogere bijdrage laten betalen. Jonge verslaafden riskeren wat ons betreft verlengde minderjarigheid, wanneer er zich risicogedrag stelt ten opzichte van de openbare veiligheid.

 • Het verbod op bezit van bepaalde roesmiddelen schaffen we af.
 • We geven licenties aan winkels om bepaalde roesmiddelen gecontroleerd aan te bieden, als overgangsperiode om de zwarte markt aan banden te leggen.
 • Geen enkele verslaafde gaat nog meer naar de gevangenis puur omwille van de verslaafdheid.
 • We bouwen een nieuw groot expertisecentrum inzake drugproblematiek in samenwerking met private partners.

Preventie

 • We moeten de eindtermen in het Onderwijs over roesmiddelen en gezondheid ernstig herbekijken. Het is niet voldoende dat een politiebeambte eventjes langskomt om te wijzen op de gevaren en de straffen. Dit moet vakoverschrijdend met de nodige (bio-)chemische experimenten die leerlingen zelf uitvoeren, zodat het besef rond ‘gezond zijn’ voldoende is gestoffeerd.
 • We zijn voor het behoud van het verbod op tabak onder de leeftijd van 18 jaar. We behouden het verbod op reclame voor tabak en vragen een Europese aanpak om uitwassen zoals het circuit Spa-Francorchamps (dat dit verbod omzeilt) het hoofd te bieden. Mensen die tabak consumeren weten zelf welke producten hun voorkeur wegdraagt en het is niet de bedoeling dat de maatschappij verder kan toelaten extra consumenten erbij te creëren door het toelaten van actieve reclame.

Euthanasie, abortus & donorschap

 • Euthanasie. Een volwassen persoon heeft ook de vrijheid om zijn leven vroegtijdig te beëindigen. Het oordeel van twee psychiaters is voldoende om op een wettelijke manier een leven te beëindigen. We kijken naar de soepele Zwitserse regelgeving en leggen de huidige restricties en papiermolen hierover op de discussietafel.
 • De huidige abortuswetgeving is voor ons verregaand genoeg. Abortus valt voor ons echter niet te kaderen in een “alles kan, alles mag”-verhaal en moet daarom niet ten alle kost door de gemeenschap worden gedragen. Mensen in kwetsbare omstandigheden moeten voldoende voorlichting krijgen. Daarbij komen zij tot bewustwording dat kinderen krijgen niet zomaar iets is waar je recht op hebt als iets wat je zomaar op de kop tikt in de supermarkt. Het is uiteindelijk de vrouw die autonoom over haar lichaam beschikt en zelf daarin de nodige keuzes maakt.
 • Ieder individu moet zelf uitmaken of zijn organen kunnen dienen als donor. De overheid heeft hier geen prerogatief, maar kan dit wel fiscaal aanmoedigen. We zijn dus tegen het Nederlands systeem waarbij de overheid je automatisch als donor opgeeft.

COVID-19 / Coronabeleid

VolksLiga ondersteunt delen van de Great Barrington Declaration. We ondersteunen niet de gedachte achter groepsimmuniteit, maar wel het behoud van de vrijheid om het normale leven op eigen risico te hervatten. Dat houdt automatisch ook in dat het ziekenfonds mag beslissen om in geval van ziekte aan COVID de medische kosten niet of gedeeltelijk te dekken. Daardoor zijn we ook tegen een COVID Safe Ticket door de overheid opgelegd.

In kader van de Volksgezondheid moeten vrijheidsbeperkingen steeds grondwettelijk worden afgetoetst. De Coronacrisis uit 2020 en 2021 heeft ons geleerd dat democratische, verlichte, Westerse samenlevingen in een mum van tijd onder een vorm van dictatuur kunnen geraken. Eventuele grenzen die we zouden sluiten moet in overleg met minimum Nederland, maximum in een Benelux-samenwerking. De economie mag onder geen beding lijden onder genomen maatregelen.

Wat het COVID-vaccin betreft, stonden we te kijken hoe tergend traag de bevolking werd ingepland. Jongeren die zonder vaccin op vakantie trokken veroorzaakten een derde golf besmettingen. Vaccins tegen pandemieën moeten voor de actieve bevolking steeds als een vrijblijvende optie worden aangeboden, maar ook actief worden gepromoot. Wat we daarentegen niet kunnen tolereren is (para)medisch personeel dat zélf weigert zich te laten vaccineren. VolksLiga respecteert namelijk de keuze van een werkgever om inentingen, mondmaskers… op de werkvloer te verplichten.

Daar waar de regering voor de tewerkstelling is bevoegd, verplichten we dit enkel bij (para)medische functies. Zij blijken vaak zelf onbewust drager van een virus te zijn. Voor de overige ambtenaren waren we al voorstander om mensen te laten thuiswerken en, als het echt nodig is, samen te komen op onderlinge afspraak. Dat standpunt vloeit voort uit het welzijnsprincipe en uit de overtuiging dat we hiermee minder mensen het verkeer insturen.

Het mordicus openhouden van scholen is geen goede beleidskeuze gebleken. Kinderen lagen aan de basis voor bijna iedere besmettingsgolf. We hadden de onderwijskoepels aangedrongen om verantwoordelijkheid en afstandsonderwijs in te richten. Enkel leerlingen met speciale problematiek zouden dan in de scholen terecht kunnen.

Zorg à la carte & opt-out

Een patiënt moet van A tot Z zelf zijn zorgtraject kunnen bepalen in overeenstemming met zijn overtuiging en behoeften. Dit voor alle soorten services. Deze vrijheid staat niet ter discussie, maar deze vrijheid zal de gemeenschap niet ten alle kost dragen. Dat wil zeggen dat zo’n aangepast zorgtraject een prijskaartje heeft. Ziekenfondsen die voor een zorgpakket garant staan, stellen in dat geval dan een marktconforme offerte op.

Mensen moeten kunnen kiezen voor een volledige opt-out uit onze gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat zij als resident in België of Vlaanderen zich niet hoeven aan te sluiten bij een ziekenfonds of sociale lasten dragen, maar dat ze de voor verantwoordelijkheid van hun basiszorg volledig zelfstandig instaan. Dit kan bijvoorbeeld wanneer zij door het buitenland volledig verzekerd zijn, of zichzelf kapitaalkrachtig genoeg achten om medische kosten zelf te dragen.

Een rechter zou mogen overgaan tot een gedwongen opt-out uit de gesubsidieerde gezondheidszorg voor fraudeurs en mensen die misbruik hebben gemaakt van het zorgsysteem. We pleiten voor een uitbreiding van de strafwet waarin dit als straf kan worden voorzien.

Verdere standpunten op uw gezondheid

 • De numerus clausus van de opleiding geneeskunde is er omwille van de beperkingen op uit te delen RIZIV-nummers voor Vlamingen. VolksLiga eist in het belang van onze volksgezondheid de onmiddellijke opheffing van deze beperking. Op deze manier kunnen meer studenten aan deze opleiding beginnen en wordt niemand op basis van regionale aanhorigheid gediscrimineerd. Zonodig moeten de deelstaten de erkenning van artsen op zich nemen.
 • Vlaanderen organiseert een actief braindrain-beleid. We trekken in binnen- en buitenland bollebozen aan om ons wetenschapsveld te versterken.
 • Een werkgever heeft alle baat en belang bij het welzijn van zijn werknemers door hen gezond te houden. Bedrijven moeten de keuze krijgen of zij op de klassieke manier bijdragen sociale zekerheid of hun werknemers op een andere manier tegemoet komen in hun zorgpakket door bijvoorbeeld een hoger netto loon en/of een private manier van zorg- en pensioensparen.
 • Vlaanderen moet wereldleider worden in de expertise rond geestelijke gezondheid. Vele gevangenissen steken vol mensen die daar niet horen. Daarom komen er best meer psychiatrische instellingen en ambulante psychiatrische dienstverlening. We kijken onder meer naar Nederland om nauw samen te werken rond drugproblematiek en afkickcentra. Voor ons blijft de doelstelling dat mensen met psychische problemen zich zo vrij en volledig mogelijk aan de samenleving kunnen meedoen.