Menu Sluiten

Vele mensen leven samen met een of meerdere gezelschapsdieren. Velen zien deze dieren als onmisbaar in hun leven; anderen zien ze weer als hun kind. Sommigen menen dat dieren dan ook dierenrechten moeten hebben. VolksLiga is tegen het invoeren van rechten voor dieren, wel voor plichten voor mensen ten aanzien van dieren.

Volgens de libertarische ideologie kunnen dieren geen rechten hebben omdat zij het menselijke bewustzijn en de intelligentie missen om een begrip te vormen van ethische concepten en abstracties die nodig zijn voor een beschaving in harmonie. We erkennen dat bepaalde dieren bepaalde nuttige intelligenties hebben die de mens kunnen ondersteunen. Maar dat is te beperkt om dieren ook rechten te gaan toekennen. Dieren zijn op geen enkele manier aan ons recht gebonden. Een dier dat een ander dier doodt, zal niet kunnen begrijpen dat het daarmee een wandaad doet. Het is immers de normale gang van de natuur. De meest intelligente biologische soort van een planeet zou volgens ons in staat mogen zijn om de voogdij en het beheer van de planeet te mogen regelen, indien deze soort daartoe in staat is. Vooralsnog is enkel de mens in staat om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren leed kunnen ondervinden, alsook emoties hebben. Bovendien heeft de fauna een ecologische functie. De mens heeft dus de verplichting om ervoor te zorgen dat dieren hun belangrijke functie in de natuur kunnen blijven uitoefenen. Tegelijkertijd heeft de mens als omnivoor het recht om bepaalde dieren te domesticeren en te laten deel uitmaken van de kost. De plicht ten aanzien van deze dieren moet dan wel met het nodige respect en zonder leed. Een loopje nemen met deze verantwoordelijkheid en dieren beginnen te mishandelen valt volgens VolksLiga niet volledig onder het eigendomsrecht. Mishandelde dieren zijn potentieel gevaarlijk voor de directe omgeving. In kader van het non-agressieprincipe rechtvaardigen we de ontname van deze dieren. In tegenstelling tot andere libertarische partijen nemen we hier een duidelijk standpunt in. Toch vinden we de inrichting van een dierenpolitie geen stap in de goede richting. De politiezone kan zelf een afdeling oprichten of een ambtenaar aanstellen die zich in delicten met dieren specialiseert.

Wat betreft veehouden of kweken, is de verantwoordelijkheid van de veehouders en zijn samenwerkende partners om de dieren keurig te verzorgen. Indien de veehouder hieraan verzaakt en de interne controleurs hun werk niet leveren, moeten eventuele subsidies worden ingetrokken. Sectorieel dient de landbouw hierover afspraken vast te leggen. Inbreuken moeten via contractrecht worden berecht. Het is niet de verantwoordelijkheid van de overheid om hier verregaande controles over in te voeren. We laten het over aan de sector of onverdoofd slachten toegelaten wordt. Omwille van de openbare orde (hygiëne en overlast), zijn we tegen private slachtingen en volgen we de huidige regelgeving.