Menu Sluiten

Voor VolksLiga kan er nooit genoeg in Justitie en veiligheid worden geïnvesteerd. Het is lang de traditie geweest dat Justitie nog geen schamel procentje van het BBP kreeg. Dit is onaanvaardbaar en zelfs gevaarlijk voor onze rechtsstaat, die de essentiële verlenging van onze democratie is. De rechterlijke macht houdt de wetgevende en de uitvoerende machten in evenwicht. Dit trio van machten noemen we de checks & balances van onze samenleving. Indien de ene de controle heeft over het andere, krijgen we een verstoring van onze rechtszekerheid. Ook een onderinvestering kan Justitie lam leggen. En het individu is daar altijd het slachtoffer van.

We pleiten voor het optrekken van de budgetten voor Justitie en veiligheidsdomeinen naar 5 à 7% van het BBP.

De dienstverlening van Justitie en veiligheidspersoneel is te delicaat om het zomaar uit te besteden aan de hoogste bieder, tenzij het administraties of diensten betreft die geen impact op de rechtspraak hebben. In een nachtwakersstaat, ons streefdoel op lange termijn, blijft Justitie overeind als een kerntaak van de overheid.

Organisatie

We zien de strafwet het liefst zo universeel mogelijk, maar de organisatie van politie en justitie graag nabij de bevolking. In Belgische context duurt het echter heel lang voordat nieuwe of aangepaste wetten in het strafrecht ingang kunnen vinden. Dat heeft vaak met de complexe staatsstructuur te maken waarbij de ene taalgroep de andere kan blokkeren. Daarom houden we er rekening mee dat Justitie en Politie Vlaamse bevoegdheden kunnen worden.

Indien deze bevoegdheden federaal of confederaal blijven, willen we alvast werk maken van een fusie tussen de verschillende rechtbanken. We openen alvast voor de afschaffing van Assisen. Behalve het vredegerecht en de politierechtbank die beide zo lokaal en nabij mogelijk moeten blijven, pleiten we voor de bovenliggende rechtbanken een landelijke centralisering. Voor de Nederlandstalige dossiers van hogere orde pleiten we ervoor dat de procedures in Antwerpen verlopen.

Politiezones mogen qua management en bevoegd gebied groter worden, zolang dat in iedere gemeente minstens 1 politiebureel open blijft met bemanning de klok rond. Dit hoeven geen agenten zijn.

Rijkswacht 2.0

In politionele kringen heerst er veel heimwee naar de Rijkswacht. Een moderne Rijkswacht zou taken van de Federale politie en het leger kunnen overnemen om de ordediensten in grootschalige veiligheidsoperaties bij te staan. Ze kunnen niet enkel op drukke plaatsen een bewakingsopdracht krijgen, deze Rijkswacht zou ook de anti-terreurorganen op zich nemen en de controle krijgen over de grenzen, het luchtruim en de zee.

Het opleidingstraject tot Rijkswachter bestaat uit een militaire basistraining, gevolgd door een specifieke opleiding. Het Rijkswachtkorps moet ontvankelijk worden voor reservisten en mensen die wensen te kiezen voor een deeltijds regime.

We staan ervoor open dat deelstaten een Rijkswacht kunnen inrichten.

Helder, duidelijk en vereenvoudigd strafrecht

VolksLiga wil alle wetboeken onder de loep nemen en de wetgeving vereenvoudigen. We moeten de wetten op zodanige manier herschrijven, dat ze voor de eeuwigheid zouden kunnen meegaan en dat ze niet voor interpretatie vatbaar zijn. Waar misdaden duidelijk zijn, moeten er ook duidelijke strafmaten worden uitgesproken. Twee maten en twee gewichten omdat een individu bijvoorbeeld een groter collectief aanhoort (religieus, cultureel, status…) mogen nooit meer een rol spelen. De maatschappij dient een duidelijk strafkader met afbakeningen. Categorieën straffen waar enerzijds de vrijheid kan worden ontnomen en categorieën straffen met een boete (geldelijk, maatschappelijk…). VolksLiga roept op om gevangenisstraffen te beperken tot criminaliteit waarbij het individu een direct gevaar voor de maatschappij vormt. In andere gevallen moet er meer op psychiatrische of psychologische begeleiding worden ingezet en/of op taakstraffen.

Betere en grotere gevangenissen

De gevangenisinfrastructuur is vandaag ondermaats. Bovendien zijn cipiers ondergewaardeerd in hun beroep en aan de alarmbel is al meermaals getrokken. We bekijken samen met de private sector of de bouw en beheer van gevangenissen uit overheidshanden kan worden gegeven. Gedetineerden met middelen kunnen zich een grotere, comfortabele cel betalen, zonder dat er over de vrijheid wordt onderhandeld. Voor de rest kunnen private gevangenissen als onderdeel van hun verdienmodel samenwerken met fabrikanten door vrijwillige gedetineerden aan het werk stellen in de productie in eigen depots. Dit kan food en non-food betreffen. Gedetineerden worden zo gemotiveerd om niet enkel regelmaat in hun leven te krijgen, maar ook om iets professioneels onder handen te hebben. De ingezeten tijd is voor een toekomstige werkgever dus nooit weggegooide tijd.

We pleiten ook voor half-gesloten instellingen voor gedetineerden met een goed gedrag die onder een streng schema met strenge voorwaarden de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen om hun leven herop te bouwen door werk te zoeken of te werken. Algemeen moet het re-integratiebeleid beter en meer gecoacht.

Burgerwacht

We willen het huidige verbod op privémilities herzien en moderniseren naar een nuttige veiligheidscontext. VolksLiga is voorstander om burgers zich te laten groeperen tot burgerwacht. Zij mogen dit privaat organiseren, zolang zij zich geen politionele bevoegdheden toeëigenen. Een opgerichte burgerwacht dient zich aan strikte afspraken met de lokale politiezone te houden. Bij ieder duidelijk crimineel voorval kan de burgerwacht een verdachte of een agressor hinderen in zijn vlucht, maar nooit van zijn vrijheid ontnemen of uitschakelen. De politie dient hiervoor te allen tijde worden opgeroepen.

Vooralsnog blijven we voorstander van buurtinformatienetwerken (BIN). Deze hebben in vele gemeentes reeds een gunstig effect bewezen. Graag willen we het kader rond de BIN verbreden en laagdrempeliger maken. Zo kijken we naar bestaande initiatieven in Nederland waar sociale media tegen overlast worden ingezet (WhatsApp-groepen).

Boetes met puntensysteem

Veelplegers in het verkeer komen er in België te vaak vanaf met een simpele boete. Wij zijn voorstander van het rijbewijs met puntensysteem zoals dit in onze buurlanden reeds bestaat. Op deze manier verhoogt de maatschappij de druk op de chauffeur zodat hij zich veiliger en verantwoordelijker zich op de baan gedraagt.