Menu Sluiten

Algemeen

VolksLiga is van het principe dat belasting enkel nodig is om overheidsdomeinen te financieren waarbinnen enkel de overheid een neutrale en onafhankelijke dienstverlening kan garanderen. De partij is daarom voorstander van een nachtwakersstaat waarin Justitie, Veiligheid (Politie & Defensie), Binnenlandse Zaken (Burgerzaken) en Buitenlandse Zaken (Diplomatie) domeinen zijn die via belasting kunnen worden gefinancierd. Voor de inrichting van al de rest kijken we naar een gezonde marktwerking waarbij de klant krijgt waarvoor hij betaalt, omdat wij stellig geloven dat de overheid dit niet noodzakelijk als de beste kan organiseren.

Om te beginnen willen we de personenbelasting door de belasting op inkomsten fors verlagen. Daarnaast zijn er andere belastingen die we in vraag stellen. Zo hebben vele politici in het verleden al de mond laten voorbijpraten dat belastingen m.b.t. consumptie, milieu, verkeer, wonen en zelfs m.b.t. de aansluiting op water en elektriciteit eigenlijk verkapte vormen van schatkistvulling zijn. De overheid beroept zich op paternalistische argumenten om de belastingen te verantwoorden, vaak met het sociaaldemocratische idee om het individu te beschermen van “overconsumptie” als een soort streven naar mate waardoor de herverdeling van de welvaart eenvoudiger wordt. De enige bestaansreden van belastingen is een financieringsgarantie voor een bepaald overheidsbeslag. Aangezien dit overheidsbeslag vandaag oneerlijke concurrentie in de hand werkt, mensen de vrijheid ontneemt op allerlei mogelijke manieren en corruptie makkelijk maakt, aanziet VolksLiga de huidige belastingen als pure diefstal.

Speerpunten

Een van de campagnepunten van VolksLiga is het afschaffen van de erfbelasting, voorheen de successierechten genoemd. Wist u dat deze belasting de Vlaamse begroting structureel in stand doet houden en dat zonder deze belasting de Vlaamse regering in het rood zou staan? Ook al wordt deze belasting als een soort belasting op inkomsten gezien, het is en blijft een belasting op goed (roerend of onroerend) dat reeds belast werd. Wij aanzien erfenis als een automatische schenking. Een schenking is volgens ons een eenzijdige daad waarbij goederen veranderen van eigenaar zonder verkoop. We willen erfenissen daarom hetzelfde statuut geven als prijzengeld. Er is volgens ons geen enkele legitieme reden waarom de gemeenschap een deel van de koek moet hebben.

Een ander campagnepunt is de afschaffing van lage emissiezones. Deze schieten hun initiële doel voorbij volgens milieurapporten en zijn eigenlijk een maatregel om automobiel verkeer zo veel mogelijk te ontraden. Met andere woorden een bijkomende verkeersbelasting en dus schatkistvulling. Omdat wij vinden dat de actieve bevolking al genoeg wordt belast, verzetten wij ons tegen een landelijke invoering van een lage emissiezone en rekeningrijden. De lage emissiezones en de drang om de automobilist verder uit te melken zijn volgens ons een toonvoorbeeld van een ontspoorde ‘klimaatreligie’, een dekmantel van angst en doemdenken voor het vragen van bijkomende belastingen. Zie het onderdeel Milieu voor ons uitgebreide standpunt hierover. Als ‘tegengas’ bepleiten we het goedkoper maken van ons dagelijkse transport en meer netto inkomen om de beste mobiliteit te kiezen.

Een tijdelijke verhoging van de BTW naar 25% (Scandinavisch niveau) op bepaalde onderdelen van consumptie is niet aan de orde, wanneer het budgettair niet behoeft, maar is voor VolksLiga wel bespreekbaar als de maatregel nodig is om andere belastingverlagingen de financieren. Indien de maatregel wordt ingevoerd, verwachten wij wel een daling van de accijnzen op brandstof. We pleiten hier voor een tijdelijk vlak accijns van maximaal € 0,40 op benzine, diesel en een accijns van € 0,10 op LPG. Het streefdoel is om het vlak accijns ieder jaar met € 0,02 te verlagen. Ter compensatie gaan alle fiscale gunstregimes ten aanzien van bedrijfswagens verdwijnen. Tegelijk willen we af van kostelijke mobiliteitsbudgetten die werkgevers verplicht moeten aanbieden. Een mobiliteitskeuze hangt volgens ons sterk af van de woonkeuze. De keuze om ergens te wonen mag noch worden afgestraft noch worden beloond.

Langetermijnvisie vs. budgetten

Terugverdieneffecten in een begroting verrekenen, is immer een riskante operatie. Je kan altijd een beraming maken hoe groot die kunnen zijn, maar het zou ook wel eens dik kunnen tegenslaan. Terugverdieneffecten komen neer op het theoretisch beschikken over geld dat je nooit kunt garanderen. VolksLiga pleit daarom voor een Scandinavische begrotingsdiscipline door steeds van het ergste scenario uit te gaan en dus begrotingen altijd pessimistisch op te stellen, zodat eventuele verrassingen minder waarschijnlijk worden. De VolksLiga is ook voorstander van structurele besparingen en hervormingen. Dit betekent besparing op structuren, niet op mensen, maar uiteraard gaan er keuzes moeten worden gemaakt via een kerntakendebat. Wat gerommel in de marge of beknibbelen op potloden volstaat voor ons geenszins. Dit mag evenwel geen excuus zijn om geen langetermijnvisie te ontwikkelen.

Naast meerjarenbegrotingen stellen we ook voor dat van jaarbegrotingen werk wordt gemaakt. Deze jaarbegrotingen hebben als doelstelling om meerjarenbegrotingen te herevalueren en bij te sturen wanneer nodig. Zo kan vroegtijdig worden afgestapt van een bepaald beleid dat geen goede richting uitgaat en kunnen nieuwe ideeën ingang vinden, zonder dat dit in een coalitieakkoord hoeft te staan. De jaarbegrotingen moeten telkens aan het parlement worden voorgelegd. Het parlement kan ook onafhankelijk begrotingsmaatregelen ter stemming voorleggen.