Menu Sluiten

Inleiding

Te veel betalen voor een systeem dat mensen in de steek laat. Het gebonden zijn aan gemeenschappelijke oplossingen die niet voor uw situatie het beste uitkomen. Het gevoel hebben dat de maatschappij steeds meer van u vraagt en dat niet evenredig is met wat u voor die moeite terugkrijgt. Met deze negatieve sentimenten en frustraties blijft de kiezer vaak zitten. Daarbij komt nog eens het opvoedkundig project waarmee overheden en intellectuelen uw leven willen sturen: bent u eigenlijk nog vrij om te doen wat u zelf graag verkiest?

VolksLiga maakt de analyse dat Westerse samenlevingen nog met totalitaire kenmerken te maken hebben. Het individu is in bijna alle landen ondergeschikt aan een gemeenschapsproject. Ook al is het juist dat de overlevingskansen van het individu het grootst zijn in een gemeenschap, is het echter niet zo dat het individu automatisch deel uitmaakt van een verplicht project dat een collectief groots moet maken. Wie zich wel aan een project wil knechten, moet dat voor zichzelf uitmaken.

Tegen deze achtergrond vindt VolksLiga dat de overheid enkel als taak heeft om fundamentele vrijheden en grondrechten van de burger te beschermen, vrijwaren en te verdedigen. Dit binnen de domeinen waar geen enkele andere speler dit op een neutrale, onbevooroordeelde en ongebonden manier kan. Deze domeinen zijn Justitie, Politie en Defensie. De nachtwakersstaat dient goed omkaderd te zijn, efficiënt, snel en performant te functioneren. De nachtwakersstaat bestaat uiteraard nog steeds uit een parlementaire democratie die het Europese mensenrechtenverdrag respecteert. Voor het overige wenst VolksLiga te bekijken wat de meerwaarde is van de overheid binnen een bepaald domein. Wanneer de overheid er niet in slaagt om aan te tonen dat zij de individuele keuzevrijheid respecteert en/of goedkoper werkt dan andere spelers, openen wij het debat om de betrokken bevoegdheden te laten verdampen. Hiermee plaatsen we ons diametraal tegenover sociaaldemocratische stromingen die opperen om zo veel mogelijk aspecten van het menselijk bestaan door de overheid te laten reguleren.

Uiteindelijk is onze doelstelling dat werknemers netto meer geld overhouden doordat enerzijds werkgevers minder in sociale bijdragen moeten afdragen en doordat anderzijds mensen minder in belastingen dienen te betalen en dit geld overhouden om meer te investeren daar waar de persoonlijke behoeften het grootst zijn. Naargelang het individu verschillen deze noden. Dat kan zich vertalen in een sterker paket aan (ziekte)verzekering of extra middelen om een krediet sneller af te lossen.

Deze samenleving kunnen wij niet op 1 dag tijd bereiken. Daarom volgen we het principe van de langeafstandstrein. Kiezers bepalen zelf hoe lang zij op deze trein wensen te zitten. Ieder station symboliseert een belangrijke hervorming richting ons einddoel. Zo krijgen we bijvoorbeeld soms de vraag wat wij eigenlijk met het systeem van uitkeringen willen doen. De sociale zekerheid is het laatste dat we zullen aanpakken, omdat dit tot de laatste fase van ons hervormingspaket overeind dient te blijven.

Wat wel vaststaat is dat de slinger te lang en te ver in de richting van het collectivisme is doorgeslagen. Daarom nemen we een stelling in die er lijnrecht tegenover staat, zodat wij een aantal politieke veranderingen kunnen teweegbrengen die de slinger alvast wat meer naar het midden zouden kunnen brengen. Wie op ons stemt, stemt dus niet noodzakelijk voor een nachtwakersstaat vanaf dag 1. Wie op ons stemt, stemt voor een beleid dat een evolutie kent richting meer gezond verstand. Wij zijn er dus ook voor zij die niet een volledig libertarische samenleving geloven, maar wel vinden dat het eindelijk mag stoppen met de schaamteloze manier hoe aan schatkistvulling wordt gedaan.

I. Libertarisme als ideologische houvast

VolksLiga tracht de samenleving waar zij zich verkiesbaar stelt in de eerste plaats een beter bestuur te geven. Wij definiëren ‘beter’ als een evolutie naar meer transparantie, efficiëntie, kostenbesparing en slagkracht. Dit met respect voor vrijheden die voor ons nooit ter discussie mogen staan zoals de vrijheid van:
– een eigen mening, geloof en intellectuele (re)productie (pers);
– initiatief, vereniging, ondernemerschap en kapitaalopbouw;
– deelname aan het bestuur;
– mobiliteit en migratie;
– zelfbeschikking over het eigen lichaam.

VolksLiga put voor haar voorstellen en visie inspiratie uit het libertarisme. Het libertarisme, of ook wel klassiek-liberalisme of “rechts”-liberalisme genoemd, heeft als centraal uitgangspunt de oppositie tegenover dwang. Het is een onderdeel van het liberalisme waarbij men deze ideologie puur interpreteert maar ook tegelijk afbakent en van collectivistische invloeden (zowel ter conservatieve zijde als progressieve zijde) vrijwaart omdat deze invloeden net vormen van dwang goedpraten. De ideologie omhelst economisch gezien het kapitalisme en is waakzaam voor corporatisme en monopolies. Een markt kan enkel vrij zijn als de overheid geen favoriserende regels of structuren handhaaft.

Wij zijn verder kritisch tegenover nationale banken en in onze context de ECB. Het feit dat de monetaire unie keuzes kan maken die banken buiten hun eigen financiële verantwoordelijkheden kunnen stellen en door geld bij te drukken de inflatie kan verhogen, doet ons vragen stellen bij het draagvlak van een staatsmonopolie op het geld. Daarom juichen we het onbeperkt vrij verkeer van middelen en anarcho-kapitalistische initiatieven als cryptovalutae toe.

Bestuurlijk wil het libertarisme dat alle facetten van het menselijk leven van overheidsinmenging gevrijwaard wordt. De overheid grijpt enkel in wanneer de individuele grenzen worden overschreden. De vrijheid voor de ene gaat precies zo ver als daar waar de vrijheid van de andere begint. Dit is het non-agressieprincipe. Het non-agressieprincipe laat evenwel niet toe om zelf zomaar rechter te spelen. Daarom is een sluitende, duidelijke en geloofwaardige strafwet en strafuitvoering onontbeerlijk. Justicieel willen wij dan ook een krachtig en goed omkaderd justicieel apparaat, gebaseerd op solidere wetgeving.

Als grote laatste peiler van het libertarisme is de noodzaak aan een goede landsverdediging, of wat wij liever als volksbescherming aanduiden. Een sterk politieapparaat en leger is onontbeerlijk voor het garanderen van de veiligheid van een vrije samenleving. De vraag of ons land hier moet uitblinken en de allernieuwste technologie aankopen is niet relevant; essentieel is dat men de internationale verplichtingen kan nakomen. Wij zijn van mening dat België in samenspraak met andere militaire bondgenoten zich moet heroriënteren en bijkomend moet gaan specialiseren. Zo denken we aan cyberveiligheid, ontwikkeling van militaire electronica en software, afgestemd op de noden van de 21ste eeuw.

In het Nederlands en vooral binnen de Vlaamse context worden de afgeleide adjectieven “libertarisch” en “libertair” vaak door elkaar gebruikt. In het Frans betekent “libertair” echter een vorm van socialistisch anarchisme. Daarom zullen we consequent in onze terminologie “libertarisch” blijven gebruiken.

De ideologie is binnen de partijwerking een houvast en een uitgangspunt. Het is een inspiratiebron voor mensen die zich voor VolksLiga wensen te engageren, maar geen absolute verplichting.

II. Het individu als auteur van de samenleving

Wij beschouwen het individu als de hefboom van de samenleving. Het individu kan zich vrijblijvend organiseren in een gezin of een ander collectief, maar mag daartoe nooit gedwongen worden. Vele Westerse overheden beschouwen de voortplanting van hun onderdanen als een hoogste goed. Overheidsfavoriseringen als gunstmaatregelen voor zij die ervoor kiezen om een gezin te stichten zijn hiervan goede voorbeelden. In vergevorderde sociaaldemocratische samenlevingen roepen systeempolitici de bevolking op om meer kinderen te krijgen, zodat het systeem ook in de toekomst van een gegarandeerd inkomen via belastingen voorzien zou zijn. Dit soort doorgestoken kaart aanzien wij niet als bonafide en keuren wij af.

Door de keuze van het individu wordt een samenleving diverser en flexibler. En dat is nodig. Van een goeddraaiende samenleving wordt volcontinu een competitiviteit verwacht die flexibele individuen nodig heeft. Wanneer iedereen een nine-to-fivejob wenst met ruimte voor een gezin, komen de markten in gedrang. Bovendien vergen bepaalde soorten ondernemerschap of professionele keuzes veel toewijding. Maar ook de vrije keuze los van professionele context kan een zekere deugd met zich meebrengen. Daarom vinden we het een kernwaarde om het individu te bevoordelen noch te benadelen wat zijn eigen keuze betreft. Een overheidsproject werkt in onze ogen enkel remmend voor de ambities van een individu voor de samenleving.

Algemene uitgangspunten

Algemeen wil VolksLiga:
– minder politici, in zowel wetgevende als uitvoerende organen;
– alle overheidsaandeel uit private en semi-private bedrijven verkopen
– regelneverij in het algemeen tegenwerken en wegwerken;
– burgers nationaal, regionaal en lokaal krachtigere en laagdrempeligere tools te geven voor inspraak in het beleid (via referenda en volksraadplegingen);
– minder bemoeienissen van overheidswege in uw persoonlijk leven;
– de veelvuldigheid aan subsidies en positieve discriminaties wegwerken;
– de BTW en accijnzen verlagen en de automatische indexering afschaffen.
– een eerlijker strafrecht dat penaliseert en criminaliseert pas wanneer er andere slachtoffers in het beeld zijn of de openbare orde echt in het gedrang komt;
– een eerlijker strafrecht met strafmaten die geloofwaardig zijn;
– de huidige klimaatgekte omtoveren tot een optimistisch verhaal waarin niets taboe is en ruimte is voor afwijkende meningen;
– een streng migratiebeleid voor niet-EER-burgers waarbij wordt geschift op basis van vermogen en doelmatigheid;
– een echt communautair debat over de toekomst van België waarbij blauwdrukken en draaiboeken worden geproduceerd door zowel belgicistische als Vlaamsgezinde stromingen;
– afstand nemen van de huidige werking van de Europese Unie en deze omvormen tot een vrijhandelsassociatie waarin lidstaten soeverein over hun grondgebied blijven.

VolksLiga is een team dat het opneemt voor het volk. Qua ideologie en principes putten wij inspiratie uit het libertarisme, maar de inhoudelijke bewegingsvrijheid binnen onze partij is zeer ruim. Wenst u ook van dit team deel uit te maken? Wenst u met uw expertise bij te dragen? Ontbreekt er iets? Contacteer ons nu via de chat op deze pagina of stuur een e-mail naar info@volksliga.eu